Goya self-portrait

FRANCISCO GOYA SELF-PORTRAIT
1792


ART “4” ...MAR 30   ...APR 16   ...ANY DAY   ||| HISTORY “4 ANY DAY  ||| ALTERNATE SITES