Que se rompe la cuerda

Que se rompe la cuerda.
by Francisco Goya

1815


ART “4” ...MAR 30   ...APR 16   ...ANY DAY   ||| HISTORY “4 ANY DAY  ||| ALTERNATE SITES